Targi

Aluprof’s roller
shutter systems

certified by the Passive
House Institute, Darmstadt

Banner Image 1

3000sqm of skylights
in Wroclavia shopping mall

Bespoke solutions by Aluprof

Facility: Galeria Wroclavia

Pollard Street, Manchester 2012

Economic energy systems

a new standard in the construction industry

Certyfikat Breem Excellent: Pollard Street, Manchester 2012

Sky Tower

Aluprof façade systems

212m-high

Facility: Sky Tower, Wroclaw 2012

Banner Image 1

Safe

and warm home

Private building

Banner Image 1

We create the space

and make the form

Facility: Centrum Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

59s_oknohi 59s_drzwihiMB-59S HI


System MB-59S HI powsta? w odpowiedzi na rosn?ce zapotrzebowanie na konstrukcje pozwalaj?ce zwi?kszy? ochron? ciepln? budynków. Stanowi on wersj? o podwy?szonej izolacyjno?ci termicznej systemu bazowego MB-59S i s?u?y do wykonywania elementów zabudowy zewn?trznej, np.: ró?nych typów okien, drzwi, wiatro?apów, witryn, itd. Podwy?szenie izolacji termicznej uzyskane jest poprzez umieszczenie specjalnych wk?adów w centralnej, izolacyjnej komorze profili aluminiowych, pomi?dzy przek?adkami termicznymi. Wk?ady te dzi?ki niskiej warto?ci wspó?czynnika przewodzenia ciep?a obni?aj? utrat? energii cieplnej przez t? komor?. Centralne po?o?enie wk?adów ogranicza równie? konwekcj? jak i promieniowanie termiczne. Analogiczne elementy izoluj?ce umieszczone s? równie? w przestrzeni mi?dzy szyb? a profilem zespolonym  skrzyd?a lub o?cie?nicy.  

Warto?ci wspó?czynników przenikania ciep?a ram okien i drzwi systemu MB-59S HI s? od 0,1 do 0,5 W/(m2K) ni?sze od warto?ci uzyskiwanych dla analogicznych profili systemu bazowego MB-59S. Minimalny wspó?czynnik Uf dla profili MB-59S HI wynosi 1,8 W/(m2K). Bior?c pod uwag? mo?liwo?? stosowania w oknach szk?a 2-komorowego system ten stanowi atrakcyjny cenowo produkt, charakteryzuj?cy si? jednocze?nie dobrymi parametrami technicznymi.

Wraz z podstawowymi oknami i drzwiami systemu MB-59S w wersji HI s? tak?e dost?pne pokrewne konstrukcje w wariancie o podwy?szonej izolacyjno?ci termicznej: MB-59S Casement HI oraz MB-59S Pivot HI.  


Newsletter

If you want to receive news about Aluprof's products, novelties, special offers and services just subscribe.

Aluprof S.A.
ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała
phone: +48 (33) 819 53 00
e-mail: aluprof@aluprof.eu
The Opole plant
ul. Gosławicka 3
45-446 Opole 
phone: +48 (77) 400 00 00 
e-mail: aluprof@aluprof.eu
The Goleszów plant
ul. Przemysłowa 10
43-440 Goleszów
phone: +48 (33) 483 20 10
e-mail: aluprof@aluprof.eu
 
KRS: 0000106225 | NIP: 547-02-42-884 | Initial/paid-in capital: 4 028 350 PLN,-
District Court in Bielsko-Biała, the VIII Commercial Department of the National Court Register
Realization: Lizard Media
EU GRANTS

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.